Συνέδριο 2021

Η AgrinioMedia και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία, με την τιμητική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου, το Στρατηγικό Συνέδριο:

Δυτικά Επιχειρείν 2021

Περιφερειακή Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021, στον συνεδριακό πολυχώρο EMILEON, στο Αγρίνιο. Ώρες 9.30 έως 18.00.

Αποτελούσε πρωτοβουλία συνεργασίας Θεσμικών Φορέων της Δυτικής Ελλάδος και παραγόντων της Αγοράς, προς δημιουργία ενός νέου βιώσιμου-παραγωγικού Μοντέλου Οικονομικής Ανασυγκρότησης, ως απόρροια και αποτέλεσμα υλοποίησης του γενικότερου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Πραγματευόταν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές πλαισιώνουν ενισχυτικά το νέο μοντέλο ανάπτυξης, από την Αγροτική και την Βιομηχανική Παραγωγή έως την παροχή υψηλής πιστότητας εξειδικευμένων Υπηρεσιών.

Προσκλήθηκαν ως ομιλητές, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, καταγραφής του υπάρχοντος επενδυτικού πλαισίου με την ανάδειξη του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιδιώκοντας ισχυρή Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Περιεχόμενο του Συνεδρίου 

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί την κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων που αφορούν από την αγροτική και την τουριστική ανάπτυξη έως τη μεταποίηση, τη βαριά Βιομηχανία και την ερευνητική δραστηριότητα.

Το σύνολο του εφαρμοσθέντος σχεδιασμού, το οποίο απαρτίζεται από πλήθος διαφορετικών υποσυστημάτων με δυναμικά αγώγιμη διασύνδεση, οδηγεί στη στόχευση μιας «νέας Αποδοτικότητας» και επιδίωξη εφαρμογής της στο Σύνολο της Αλυσίδας Αξίας.

Παρατηρώντας και αναλύοντας τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την δέσμευση τήρησης του συνόλου των κοινωνικών απαιτήσεων της περιφέρειας δυτικής Ελλάδος, το Συνέδριο φιλοδοξεί να παρουσιάσει, κάνοντας χρήση όλων των καινοτόμων μέσων και εργαλείων, την διαμορφωθείσα «Νέα Κανονικότητα».

Η αδιάκοπη και διαρκής προσπάθεια της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για καθιέρωση της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού, τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον γενικότερο τομέα επενδύσεων, με επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναγκαιότητα και ισχυρή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, μετά τον COVID 19.

H αλλαγή της κουλτούρας του καταναλωτή, με το ισχυρό προσανατολισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς για τον ανωτέρω λόγο ο τρόπος αυτός αγοράς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπροστασίας του, δημιουργεί νέα δεδομένα στο σύγχρονο επιχειρείν.

Το νέο πρότυπο του καινοτόμου επιχειρείν βασίζεται σε πολιτικές προστασίας της Δημόσιας Υγείας, στην προβολή των αυστηρών διαδικασιών τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και στην ψυχολογική υπερκάλυψη του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η Υγειονομικά ασφαλής χώρα είναι απόρροια στρατηγικής, βασισμένης σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές κοινωνικής ευαισθητοποίησης και κυρίως σε διαφανείς σχέσεις του πολίτη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.

Θεματικές Ενότητες 

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνεόταν από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή της δυτικής Ελλάδος, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματεύεται:

 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές,  (οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, μεγάλα κατασκευαστικά και αρδευτικά έργα) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Τις έξυπνες πόλεις και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της οικονομίας, του βιοτικού επιπέδου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Τις έξυπνες πόλεις με την καθοριστική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της οικονομίας, του βιοτικού επιπέδου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Την ψηφιοποίηση της αγοράς με την είσοδο νέων τεχνολογιών, η οποία προσανατολίζει τους Αυτοδιοικητικούς και Επιμελητηριακούς Φορείς προς τον σχεδιασμό και την συγκρότηση συμβουλευτικού και κανονιστικού πλαισίου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Τον εξελικτικό μετασχηματισμό του Αγροτοδιατροφικού Τομέα και ειδικότερα των Παραγωγών, των Συνεταιρισμών καθώς και της Βιομηχανίας του κλάδου, με εφαρμογές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή.

Η ψηφιοποίηση του κλάδου θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό και σε αειφορικό μοντέλο λειτουργίας της φυτικής και ζωικής παραγωγής, ενσωματώνοντας, μέσω της εκπαίδευσης, τις βέλτιστες πρακτικές, αύξησης της στρεμματικής απόδοσης, της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων σε όλο τη μήκος της αλυσίδας αξίας. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα, η  βελτίωση των οικονομικών απολαβών του κλάδου, καθιστώντας  ελκυστική την  προσέλκυση νέων αγροτών.

 • Την Προώθηση των Τοπικών Προϊόντων, την τυποποίηση – πιστοποίηση και ενίσχυση ως Brands, τόσο αυτών όσο και των σημείων-προορισμών Τουριστικού ενδιαφέροντος (Συνεδριακός, Θρησκευτικός, Αθλητικός κ.α.).
 • Τη σημασία και χρησιμότητα των ήπιων μορφών ενέργειας και των “καθαρών” καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο-CNG κ.α.) ως καταλυτών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ως προτεινόμενο καύσιμο, αλλά και ως παράλληλης επένδυσης (συνεταιριστικά αιολικά & φωτοβολταϊκά, πάρκα, χρήση βιομάζας κ.α.) με επενδυτική προοπτική.
 • Τη διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής με εφαρμογή στη μείωση του κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων, με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας.
 • Την ορθολογιστική αξιοποίηση των γαιών και του υδάτινου πλούτου καθώς και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Την Τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το funding, τη συμβολαιακή Γεωργία, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων, για προμήθεια εξοπλισμού (γεωργικά μηχανήματα, βιομηχανικές μονάδες κ.α.). Ανάλυση της νέας ΚΑΠ, με την δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας, με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών.
 • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (τυποποίησης προϊόντων, φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου, κλπ.) καθώς και την χρηματοδότηση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τις εξελίξεις του νομοθετικού πλαισίου και των ρυθμιστικών μεταβολών που διαπνέουν τους υπό πραγμάτευση επιχειρηματικούς κλάδους (μεγάλες επενδύσεις, περιβαλλοντικές άδειες, εργασιακά, επαγγελματικά, πνευματικά δικαιώματα).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων της Τοπικής αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε με την εκτελεστική διαχείριση της Boussias Communications και της Cultcom Consulting, βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Το Συνέδριο αποτέλεσε υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζε τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη επισήμανση

Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και προστασία των συμμετεχόντων προγραμματίστηκε, εκ μέρους των διοργανωτών, το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων, όπως: παρουσία Ιατρού, απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, γάντια κ.α.), τήρηση αποστάσεων (αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ.), διαχείριση ανελκυστήρων κλπ. 

Για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία απεστάλησαν προσωπικές προσκλήσεις εκ μέρους των διοργανωτών. Η διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Απαιτήθηκε η επίδειξη των σχετικών προσωπικών εγγράφων που αφορούν στην ταυτοποίηση και την υγειονομική κατάσταση των προσκεκλημένων, με κριτήρια προστασίας από τον covid 19.

 Πληροφορίες – Συμμετοχές:

– Άννα Καρατσώρη, mob. 6946 55 9527, τηλ. 26410 24008, email: agriniomedia@gmail.com
– Δημήτρης Νεοφώτιστος, mob. 698 456 0000, τηλ. 210 5121021, e-mail: iea@iea.org.gr

www.dytika-epixeirein.gr
www.agriniopress.gr
www.agrinionews.gr
www.iea.org.gr

 

,