Ευάγγελος Κοσμάς

Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.